СПІВВІДНОШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

УДК 340.12

СПІВВІДНОШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

С.Ю. Котов

Науковий керівник – доцент Н.О. Задорожня

У цій статті досліджується поняття механізму державної влади та механізму реалізації функцій держави в контексті їх співвідношення. Досліджуються елементи механізму державної влади та механізму реалізації функцій держави.

Ключові слова: механізм державної влади, механізм реалізації функцій держави, суб’єкт влади, здійснення державної влади, принцип поділу влади.

This article examines the concept of the mechanism of the government and the mechanism of realization of state functions in the context of their relationship. Examines the elements of the mechanism of the government and the implementation mechanism of state functions.

Keywords: mechanism of state power, the mechanism of implementation of state functions, the subject of power, the exercise of state power, the principle of separation of powers.

 

Найважливіше призначення кожної держави полягає в тому, щоб згідно із законодавством керувати суспільними справами. Кожна держава, як організація політичної влади в суспільстві, як соціальний і політичний інститути, виявляє себе у «зовнішніх» стосунках саме через практичне здійснення цієї влади [1, с. 73].

Сутність механізму державної влади полягає в тому, що відображаючи загальну волю громадян держави, вона здійснює цілевизначальний, організуючий, регулюючий вплив на все суспільство що виражається в здійснені владного впливу на суспільство. Слід зазначити, що державна влада — це влада, яка здійснюється тільки державою та її органами і характеризується суверенністю, універсальністю та здатністю владно-примусового впливу на поведінку всіх людей та їх організацій, що забезпечується державно-правовими методами.

Як структурні елементи державної влади виділяють: суб’єкт влади, тобто державу та її органи; об’єкт влади — людей, на підкорення поведінки яких спрямована ця функція; владні відносини, через які здійснюється нав’язування волі носія влади підлеглим;наявність у суб’єкта влади певного арсеналу засобів, методів та способів, що дають йому можливість реально здійснювати свою волю в суспільному житті;нормативну систему, що регламентує владну діяльність [2, с. 217].

В процесі здійснення державної влади влада повинна виконувати функції держави. Під функціями держави слід розуміти певні напрями її діяльності з вирішення загальносуспільних справ громадянського суспільства, узгодження та забезпечення інтересів його суб’єктів.

Функціональний підхід до з’ясування сутності держави дає можливість визначити її соціальну роль та призначення в суспільному житті, зміст діяльності, завдання відповідно до того чи іншого історичного етапу розвитку, механізм держави, за допомогою якого вирішуються питання загальносуспільного значення та здійснюється управлінська діяльність. Функції держави не є чимось сталим, раз і назавжди визначеним. Вони змінюються, еволюціонізують разом з державою, відповідно до завдань, які ставить перед нею суспільство. Водночас є функції, які тією чи іншою мірою притаманні державам усіх історичних типів [1, с. 73].

Визначення функцій, їх коригування, відмирання одних і поява інших відбуваються протягом усього історичного розвитку держави залежно від сутності, змісту та характеру взаємовідносин суспільства і держави, завдань, які суспільство ставить перед нею і вирішення яких залишає за собою.

Функція держави – це дуже широкий напрямок діяльності і вона не може бути реалізована якою-небудь однією державною організацією. Кожна з державних організацій має свої особливі функції, які відрізняються по масштабу від державних функцій. Функції держави, власно кажучи, виконуються сукупністю державних організацій [3, с. 256]. Функції державної влади здійснюється через такі засоби її здійснення, як політика, адміністративні акти, правові норми, економічне стимулювання, ідеологічний вплив, способи примусу, що забезпечує функціонування державно-владного механізму.

Якщо порівнювати поняття «механізм державної влади» та «механізм реалізації функцій держави» то слід зазначити, що механізм державної влади повинен бути направлений на реалізацію функцій держави у відповідності із законодавством України, саме для реалізації функцій держави і існує державний механізм.

Механізм державної влади повинен якомога більш ефективно вирішувати функції держави, витрачаючи якомога менше ресурсів при використовуванні повноважень державної влади. Механізм державної влади повинен діяти легітимними методами під час реалізації функцій держави, і передусім керуватися інтересами держави та суспільства в своїй діяльності [4,с.215].

Важливу роль при здійснені функцій держави відіграє принцип поділу влади. В основу принципу поділу влади покладено поділ єдиної за своєю природою державної влади на відокремлені, взаємо врівноважені гілки, кожна з яких являє собою систему державних органів. Обґрунтування принципу поділу влади на три галузі полягає в тому, щоб поділити і збалансувати державно-владні повноваження за принципом компетентності між різними державними органами, встановити взаємний контроль, унеможливити  узурпацію   влади—  зосередження   всіх  повноважень   або більшої їх частини у єдиному органі державної влади або в посадової особи і тим самим запобігти сваволі. Влада в демократичній державі у вигляді її трьох гілок є політичною формою вираження влади народу.

Систему поділу влади доповнює система «стримувань і противаг». Зазначена система допускає конкуренцію різних органів влади, наявність засобів для їх взаємного стримування і підтримування відносної рівноваги сил. «Стримування» і «противаги», з одного боку, сприяють співробітництву і взаємному пристосуванню органів влади, а з іншого боку — створюють поле для конфліктів, які найчастіше вирішуються шляхом переговорів, угод і компромісів. Незважаючи на певну неоднозначність цієї системи вона є одним із основним інструментом дотримання демократії під час здійснення державної влади [5, с. 100].

Література:

1. Мельник А.Ф., Оболенський О.Ю., Васіна А.Ю., Гордієнко Л.Ю. Державне управління: Навч. посібн. / А.Ф. Мельник О.Ю. Смоленський, А.Ю. Васіна. Л.Ю. Гордієнко – К.: Видавництво «Знання-Прес», 2003. — 347 с.

2. Правознавство: Підручник/В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, С. І. Шимон та ін.; За заг. ред. В. Ф. Опришка, Ф. П. Шульженка. — К.: КНЕУ, 2003. — 767 с.

3.  Ведєрніков Ю. А., Папірна А.В. Теорія держави і права: Навч. посіб.. — К.: Знання, 2008. — 333 с.

4. Філософія політики: Підручник / Авт.-упоряд.: В.П. Андрущенко (кер.) та ін. — К.: Знання України, 2003. — 400 с.

5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник — Харків: Консум, 2001. — 656 с.

 

No Comments for “СПІВВІДНОШЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ”

Залишити відповідь