ПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

УДК 801.675.2

ПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ
БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Ю.В. Калюжна

Науковий керівник – старший викладач Л.М. Родік

У статті розглядаються зміст політичної безпеки України, проблеми, що загрожують безпеці держави та  механізм політичної безпеки.

Ключові слова: безпека, політична безпека, механізм політичної безпеки.

The article deals with the content of political security of Ukraine, problems that threaten the national security and political security mechanism.

Key words: security, political security, political security mechanism.

 

В Україні, як і у всьому світі, проблеми забезпечення безпеки держави, соціуму і окремих осіб все більше виходять на перший план у державній політиці. У системі національної безпеки сучасної держави особливе місце займає політична безпека. Вона є першою із складових національної безпеки, що зумовлюється високою значущістю влади, держави і політики як чинників добробуту країни, народу, громадян.

Політична безпека – складова частина, головна ланка, основа національної безпеки. Нинішні і перспективні інтереси України вимагають серйозної уваги до цієї сфери державного і суспільного розвитку, адже життєспроможність суспільства і держави залежить від рівня їх безпеки.

Серед вітчизняних вчених, які висвітлюють деякі аспекти забезпечення політичної безпеки держави, насамперед необхідно відзначити праці О.Г. Білоруса, В.Г. Кременя, І.Ф. Бінька, В.А. Ліпкана, В.П. Циганова, Н.Р. Нижник, В.П. Горбуліна та інших.

У сучасних наукових працях важко знайти термін «політична безпека», адже суть її кожен науковець трактує по-різному. Одні розуміють політичну безпеку як збереження існуючого конституційного ладу, політичної і соціальної стабільності. Інші – як відстоювання демократичних цінностей, народовладдя. Треті – як невикористання насильства в політичних цілях. Кожне з цих трактувань прийнятне та має право на своє існування.

Для того, щоб краще зрозуміти сутність політичної безпеки, необхідно розглянути її структуру, а саме складові терміну – «політична» та «безпека». Учені по-різному трактують поняття терміну «безпека», в залежності від того, в якій сфері вона проявляється. Зміст поняття “безпека” згідно з етимологією цього слова означає “відсутність загрози”, тобто відсутність загрози для особистості, суспільства і держави в цілому.

Український дослідник В.П. Циганов визначає суть поняття “безпека” як діяльність людей, суспільства, держави, світового співтовариства народів щодо виявлення, запобігання, послаблення, відвернення загрози, здатної загубити їх, позбавити матеріальних і духовних цінностей, завдати невідшкодованих збитків, заблокувати шляхи для прогресивного розвитку.

Термін «політична» можна розглядати як синонім всезагального, публічного, тобто те, що зачіпає все суспільство, націю, державу і кожного громадянина окремо.

Отже, можна дати таке загальне визначення: політична безпека – це насамперед безпека держави, всього суспільства та окремо кожного громадянина від існуючих у суспільстві загроз.

Механізм політичної безпеки включає багато елементів і їх цілеспрямовану взаємодію, зокрема:

  • об’єкти (територія, державні і суспільно-політичні інститути, органи влади, політичні права і свободи, а також реальна політична діяльність громадян, соціальних груп і асоціацій тощо), які потребують захисту;
  • погляди, принципи, концепції з цього приводу;
  • система відповідних законів (правова основа);
  • суб’єкти (спеціальні установи і органи, інші державні і суспільні установи, суспільство і громадяни), покликані захищати політичну сферу;

Політика безпеки визначається як функція держави щодо забезпечення захищеності життєво важливих політичних інтересів суспільства (особистості, соціальних верств, спільноти в цілому) від внутрішніх та зовнішніх загроз, а також як сукупність необхідних для цього заходів.

На основі експертного опитування, проведеного в Національному інституті стратегічних досліджень із залученням фахівців центральних органів державної влади та інститутів HAH України, було здійснено оцінку системи національних політичних інтересів України та визначено їх пріоритетний ряд.

Аналіз результатів опитування показав, що пріоритетний ряд політичних національних інтересів є таким:

1) забезпечення суспільної стабільності та злагоди, ненасильницького розв’язання внутрішніх суспільних конфліктів;

2) законодавче та організаційне забезпечення ефективного функціонування механізму державної влади;

3) реалізація політичних інтересів особи та соціальних груп, у тому числі опозиції, через формування демократичної системи політичних інститутів, підвищення політичної культури народу;

4) підвищення авторитету всіх гілок влади, забезпечення високого рівня довіри населення до владних структур;

5) забезпечення демократичної спадкоємності системи правління та політичного режиму, внутрішньої та зовнішньої політики;

6) поширення в суспільній свідомості ідей патріотизму, солідарності, спільної історичної мети та історичної долі;

7) зміцнення політичної волі владних структур, культивування державницької ідеології.

Протягом останніх років у політичній сфері українського суспільства неодноразово виникали загрози його стабільності.

Специфіка проблеми політичної безпеки на вітчизняних теренах полягає в тому, що йдеться про безпеку в умовах перехідного суспільства. У політичній сфері сучасної України відбувається апробація (як дискурсивна, так і практична) різних, іноді протилежних, моделей подальшого розвитку суспільства і держави. Ось чому установки системи національної безпеки, що зорієнтовані на збереження стабільності, часто вступають у протиріччя з динамікою ідеологічного й політичного життя.

Державна влада та населення перебувають у стані латентного конфлікту. Сучасна влада в очах громадської думки позбавлена сили й авторитету, які могли б стати запорукою подолання кризових тенденцій у суспільстві, його консолідації навколо ідей державотворення.

Для забезпечення політичної безпеки в сучасних умовах необхідно змінити наявну ситуацію, тому що вона із стабільної і прогнозованої перетворилась у “кризову” та “невизначену”. Але стихійні, неконтрольовані, або контрольовані лише локально її зміни, породжують, у свою чергу, синергійний ефект посилення “невизначеності” загальної ситуації, а значить сприяють появі нових, непередбачених загроз, засоби захисту від яких невідомі. Таким чином, розвиток ситуації породжує проблему неможливості забезпечити глобальну та регіональну політичну безпеку в умовах “кризи” і політичної “невизначеності” традиційними засобами тому, що захищатися можливо лише від відомих загроз.

 

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Косевцов В. Національна безпекаУкраїни: проблеми та шляхи реалізації, пріоритетність національних інтересів.– К.: НІСД,1996.–77 с
  2. Циганов В.В. «Політична безпека і безпечна політика: Складові, ознаки, стан, тенденції».–К.: Ніка-Центр, 2006.–112с.

No Comments for “ПОЛІТИЧНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ”

Залишити відповідь