УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРО СУЧАСНУ УСПІШНУ ОСОБИСТІСТЬ

УДК  159.9.07

УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРО СУЧАСНУ УСПІШНУ ОСОБИСТІСТЬ

 

К. Самохіна

Науковий керівник: к.п.н. Савченко О.В.

Кафедра загальної та соціальної психології

Херсонський державний університет

e.mail: sevryuk93@gmail.com

 

В статті наведені результати дослідження, проведеного за власно розробленою методикою «Оцінка факторів успіху». Визначені основні стереотипні уявлення осіб юнацького віку, які стосуються загальних уявлень про успішну особистість, успішності в сімейних відносинах, в стосунках з представниками протилежної статі та в сфері професійної діяльності.

Ключові слова: стереотипи, стереотипізація, успішність.

 

Постановка проблеми.  У наш час, в епоху глобальних соціальних і політичних змін та науково-технічного прогресу, все більша увага приділяється проблемі ефективної поведінки людини. Разом з тим, високі стандарти успішності, які диктує сучасний соціум, жорстка конкуренція в самих різних областях життєдіяльності, соціальне розшарування є причиною зростаючого рівня депресії та стресу.

Ми вважаємо, що уявлення про власну успішність залежать від різних факторів, серед яких важливе місце займає стереотипи успішності, що існують в певному суспільстві. Саме вони визначають критерії, за якими особистість зіставляє свої досягнення, оцінюючи рівень власної успішності.

Проблемою стереотипності мислення цікавились чимало вчених, серед них: В.С. Агєєв, О.Є. Блинова, Д. Олпорт,  В.С. Клецина, Н.М. Лебедєва, Д. Тернер, В.В. Ходирьова,  П.М. Шихірєв та ін.

Мета нашої роботи полягає у дослідженні уявлень студентів про сучасну успішну особистість.

Відповідно до мети дослідження постають наступні задачі:

  1. Розробити авторську анкету, що дозволяє визначити уявлення про успішну особистість.
  2. Визначити існуючі стереотипні погляди студентів щодо успішної особистості в різних сферах життєдіяльності.

Об’єкт дослідження –  стереотипні уявлення.

Предмет дослідження – стереотипні уявлення осіб юнацького віку про успішність чоловіків та жінок.

Стереотип – це стійкий образ або стійке уявлення про будь-які явищах, людей, події, що властиве представникам тієї чи іншої соціальної групи. Стереотипізація – процес формування образу людини на основі вироблених групою стереотипів, особистісних вражень суб’єкта.

«Успішність» – це поняття, яке охоплює не одиничне випадкове явище, а неодноразово верифікований життєвий досвід, що формується завдяки позитивному мисленню і способу життя, основу якого складає мотивація досягти поставленої мети через цілеспрямовану діяльність, прагнення гармонійно розвиватися.

X. Маккей [1] вважав, що, всі люди мають індивідуальні здібності, що підкреслюють унікальність суб’єкта, але існують і загальні характерні особливості успішних людей, що допомогли їм досягти успіху. На основі цих особливостей була побудована формула успіху, яка містила суму таких компонентів: завзятість, визначення мети, зосередження зусиль. Варто до цієї формули додати впевненість у собі. Розвиток здібностей, характеру, ділової активності, цілеспрямованості, рівня впевненості в собі – гарантують особистості досягнення успіхів в певних сферах життєдіяльності.

Методика та процедура дослідження. Нами було розроблено авторський опитувальник, який містить в собі 73 твердження. За яким ми оцінювали рівень згоди або заперечення з запропонованими твердженнями. Даний опитувальним складається з 4 блоків, кожен з яких відображає певну досліджувану сферу життєдіяльності.

До першого блоку який відображає загальне відношення до успішності людини  ввійшло 19 тверджень. До другого, що стосується успішність в сімейному житті, ввійшли 15 тверджень. Блок, який відображає відношення до успішність в відносинах с протилежною статтю, має 22 тверджень в своєму складі. Останній блок, який має 17 тверджень, відображає уявлення респондентів про успішність у професійній діяльності.

Виклад основних результатів дослідження.  За кожним твердженням був підрахований відсоток тих досліджуваних, що погодились з твердженням, та відсоток тих, хто заперечував свою згоду. Відсотки були порівняні за допомогою φ*-критерію кутового перетворення Фішера [2].

В таблиці 1 ми наводимо результати порівняння відсотків осіб, що погоджувалися та не погоджувалися з твердженнями  про загальну успішність людей.

Таблиця.1

Розбіжності в ставленнях студентів до успішності людини загалом

 

Твердження

Відсоток

студентів згодних

Відсоток

студентів незгодних

φ*- критерій

Фішера

Рівень значу-щості
1. Успіху досягають лише ті, хто наполегливо працює

96,6

3,33

9,32

0,999

3. Успішні чоловіки демонструють упевненість у собі, не виявляють своїх емоцій

73,3

26,6

3,76

0,999

4. Успіху досягають лише ті, хто ризикують

66,6

33,3

2,62

0,99

6. Успішні жінки добре володіють собою, не демонструють іншим свої емоції

70

30

3,18

0,999

11. Успішні жінки менш альтруїстичні, особливо по відношенню до інших жінок

80

20

4,98

0,999

12. В успішного чоловіка широке коло спілкування, багато друзів

80

20

4,98

0,999

14. Успішні та привабливі люди частіше скаржаться на те, що їх не цінують за моральні та духовні якості

66,6

33,3

2,60

0,99

При аналізуванні розбіжностей в ставленнях студентів до успішності людини нами був виявлений стереотип про контрольовану емоційність: люди вважають, що в успішних людей високий рівень контролю, та вони не проявляють емоцій не залежно від статі. Також було виявлено, майже у всіх респондентів, стереотип про працьовитість: досягнення успіху можливо лише через наполегливу працю. Це свідчить про високий рівень моральності та відповідальності у студентів.

Також трохи більше половини опитуваних вважають, що «успішні та привабливі люди частіше скаржаться на те, що їх не цінують за моральні та духовні якості». Можна припустити, що успішні люди є більш вимогливими до оточуючих. Як вважала Н. Мак-Вильямс, для нарцистичної особистості надзвичайно важлива здатність людей підтримувати їх власне почуття важливості, всі інші аспекти взаємовідносин не важливі для такої людини, ми допускаємо, що високо успішні особистості, на думку студентів, мають яскраво виражені риси, що властиві нарцистичній акцентуації характеру.

В таблиці 2 ми наводимо результати порівняння двох груп за  ставленням студентів до успішності в сімейному житті.

Таблиця 2

Розбіжності в ставленнях студентів до успішності в сімейному житті

 

Твердження

Відсоток

студентів згодних

Відсоток

студентів

незгодних

φ*- критерій

Фішера

Рівень значу-щості

6. Чоловіки частіше приховують свої стосунки з іншими жінками, для збереження успішного шлюбу

73,3

26,6

3,76

0,999

24. Материнство – обов’язковий компонент успішності жінки

73,3

26,6

3,76

0,999

27. У сім’ї, де обидва партнери успішні, чоловік все одно повинен заробляти більше

73,3

26,6

3,76

0,999

40. Жінки частіше пробачають зраду, для збереження успішного шлюбу

70

30

3,18

0,999

46. Жінки частіше при виборі партнера оцінюють рівень його успішності, ніж чоловіки

73,3

26,6

3,76

0,999

 

Отже, можна припустити, що уявлення про жінок більш стереотипізовані щодо сімейних взаємовідносин, ніж уявлення про чоловіків. Це може бути обумовлено ментальністю, так як у кожній національності є свій інститут сім’ї. А оскільки ми досліджували стереотипність успішності саме українців, то звідси й такі результати, оскільки в нашій ментальності дівчат виховують як «берегинь сімейного вогнища», тому українські жінки не уявляють власної успішність без родини. Отже незалежно від успішності жінок в інших сферах життєдіяльності, все ж таки сім’я для неї є невід’ємним атрибутом.

В таблиці 3  ми наводимо результати порівняння двох груп, визначених за різним ставленням студентів до успішності в відносинах з протилежною статтю.

                   Таблиця 3

Розбіжності в ставленнях студентів до успішності в відносинах с протилежною статтю

 

Твердження

Відсоток

студентів

згодних

Відсоток

студентівнезгодних

φ*- критерій

Фішера

Рівень значу-щості
33. Демонстрація жінками скромності і невибагливості приваблюють чоловіків

76,6

23,3

4,37

0,999

38. Успішні жінки моногамні (мають сексуальний зв’язок тільки з одним партнером), якому довіряють

66,6

23,3

2,59

0,99

44. Демонстрація в суспільстві відносин з одним постійним партнером – критерій успішності жінки

83,3

16,6

5,68

 0,999

47. Успішні чоловіки підкріплюють слова про почуття, діями (подарунки, поїздки, квіти)

76,6

23,3

4,37

0,999

55. Жінка не повинна показувати свою силу, якщо хоче домогтися успіху у відносинах з партнером

70

30

3,21

0,999

 

За теорією американських соціологів Т. Пірсонса та Р. Бейлса, диференціація чоловічих і жіночих ролей у сім’ї та суспільно-виробничому житті не усунена, так як заснована на природному взаємодоповненні статі і має пози­тивну ознаку, тому що сприяє нормальному функціонуванню родини. Чоло­віче життя у своїй основі «інструментальне» – підтримка зв’язків між роди­ною і зовнішнім світом, матеріальне забезпечення родини, а жіноче – «експре­сивне» – регулювання взаємовідносин у родині, турбота й емоційна підтримка. При чому роль дружини в цій теорії виводиться із здатності жінки народжу­вати дітей й опікуватися ними, а оскільки чоловік не може народжувати, він бере на себе інструментальну роль.

Таким чином, як  вважає більшість опитуваних, жінка не залежно від рівня своєї успішності, повинна бути сором’язливою, а чоловіки мають доводити свої почуття якимись діями. Ці стереотипи пов’язані з традиційними уявленнями про наявність «слабкої» та «сильної» статі.

При аналізуванні розбіжностей в ставленнях студентів до успішності в професійній діяльності виявилось, що саме чоловіки, в уявленнях студентів, є більш успішнішими в професійній діяльності, ніж жінки. В досягненні кар’єрного успіху їм допомагають такі якості, як: високий рівень інтелекту, схильність до новаторства та орієнтація на успіх. Тобто прагнення до самоефективності керує чоловіками на шляху до досягнення успіху. А у жінок, на думку опитуваних, переважає жіноча інтуїція. Також існує стереотип, що жінки не можуть реалізувати себе в чоловічих професіях. Такі данні обумовлені позиціонуванням жінок себе як «слабкої статі» та орієнтацією жінок не на кар’єрні досягнення, а на сімейне благополуччя.

Висновки. Ми розробили методику, що дозволяє визначати основні стереотипи успішності людей, яка має чотири основні блоки. Нами було виявлено, що у осіб юнацького віку присутні стереотипи успішності чоловіків та жінок в різних сферах життєдіяльності. Успішна особистість повинна мати, на думку студентів, контрольовану емоційність, бути працьовитою та досить ризикованою, також успішні люди є більш вимогливими до оточуючих, оскільки мають схильність до проявів рис нарцистичної особистості. Щодо стереотипності у сімейних відносинах, то в цій сфері уявлення про сімейний устрій та успішність чоловіків та жінок в сімейному житті менш стереотипізовані, ніж уявлення про інші сфери життєдіяльності. Ми з’ясувати, що уявлення про жінок більш стереотипізовані щодо сімейних взаємовідносин, ніж уявлення про чоловіків. Отже, незалежно від успішності жінок в інших сферах життєдіяльності, все ж таки сім’я є для них невід’ємним атрибутом успіху. Ми вважаємо, що фактор успішності мало впливає на сімейні відносини, для формування яких можуть бути більш значущими такі якості особистості як: емпатія, відповідальність, альтруїстичність, порядність та ін.

Що стосується професійної діяльності, то більшість респондентів вважають, що чоловіки більш успішніші в професійній діяльності, ніж жінки, оскільки вони мають більш високий  рівень інтелекту, схильність до новаторства та орієнтацію на успіх. Також цікаво, що стереотип щодо дискримінації жінок в кар’єрному зростанні не виправдав себе.

 

Література

  1. Матеюк О.А. Успішність особистості: сутність та зміст феномену [Електронний ресурс] / О. А. Матеюк // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Психологічні науки. – 2012. – № 4. – Режим доступу: archive.nbuv.gov.ua/e-journals/ Vnadps/2012_4/12moaszf.pdf.
  2. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологи / Е. В. Сидоренко. – СПб.: Речь, 2000. – 220 с.

No Comments for “УЯВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ПРО СУЧАСНУ УСПІШНУ ОСОБИСТІСТЬ”

Залишити відповідь