РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

УДК 371.134.03:37.013.42

РОЛЬ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

 

Т. Зайцева

Науковий керівник: д.п.н. Слюсаренко Н.В.

Кафедра педагогіки, психології й освітнього менеджменту

Херсонський державний університет

е.mail:tatzaj@mail.ru

 

У статті висвітлено сутність професійної підготовки соціальних педагогів, розкрито значення вивчення психолого-педагогічних дисциплін. Наголошено на необхідності формування у майбутніх соціальних педагогів стилю професійно-зорієнтованого спілкування протягом навчання у вищому навчальному закладі.

Ключові слова: майбутній соціальний педагог, стиль професійно-зорієнтованого спілкування, професійна підготовка, психолого-педагогічні дисципліни.

 

Постановка проблеми. В умовах зміни педагогічної парадигми, гуманізації освіти, активізації тенденцій особистісно орієнтованого навчання та виховання оновлюються погляди на цілі, зміст, принципи, завдання, технології професійної освіти фахівців соціальної сфери. Сучасна соціокультурна ситуація актуалізує питання підготовки кваліфікованого фахівця, котрий вільно володіє своєю професією, здатний до ефективної комунікативної взаємодії з іншими людьми, готовий до постійного професійного вдосконалення та саморозвитку.

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Державної національної програми «Освіта» («Україна ХХI століття»), етичного кодексу соціального педагога сучасний навчально-виховний процес повинен бути побудований таким чином, щоб відповідати одному з найважливіших завдань освітньо-професійної програми підготовки майбутніх соціальних педагогів – формування вміння міжособистісного спілкування. Майбутні спеціалісти мають набути професійних вмінь та навичок професійно-зорієнтованого спілкування.

На жаль, сьогодні дещо недооцінюється значущість особистісного розвитку майбутніх фахівців соціальної сфери. У свою чергу питання формування професійних вмінь та підвищення загальної культури майбутнього фахівця зумовлює соціально-педагогічну значущість та необхідність вирішення проблеми професійного спілкування фахівців соціальної сфери, зокрема формування у них стилю  професійно-зорієнтованого спілкування.

Аналіз актуальних досліджень. Різним аспектам професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів присвячено праці багатьох дослідників. Так, наприклад, теоретико-методологічним основам формування професійного спілкування студентів присвячено дослідження С. Амеліної, Л. Барановської, Л. Бурман, Н. Дусь, В. Кручек, М. Успенського, І. Ярощук та ін. Проблеми формування комунікативних якостей особистості розглядали Т. Василишина, О. Гура, Л. Мацко, О. Піскунов та ін. Питання професійного спілкування, комунікативної культури висвітлено в дослідженнях Н. Берестецької, Н. Горбунова, Н. Гриньова, В. Лівенцової, Л. Паламар, В. Пасинок, М. Пентилюк, С. Рябушко, Є. Цуканової та ін.

Підготовці соціальних педагогів до професійного спілкування присвячено роботи Г. Локарєвої, Л. Савенкової, Т. Спіріної та ін. (наприклад, Г. Локарєва розглядає застосування художньо-естетичної інформації у підготовці соціального педагога до професійного спілкування).

Викладання психолого-педагогічних дисциплін для майбутніх фахівців соціальної сфери відображено в роботах  М. Артюшиної, О. Лук`янової, А. Лякішевої, А. Цюприка, Ю. Чебакової та ін.

Разом із тим, при всій багатоаспектності наукової розробки розглядуваного питання проблема формування стилю професійно-зорієнтованого спілкування майбутніх соціальних педагогів глибоко не досліджена та не достатньо висвітлена.

Метою статті є обгрунтування процесу розвитку особистості майбутнього соціального педагога при вивченні психолого-педагогічних дисциплін.

Виклад основного матеріалу. Зазвичай професійний розвиток особистості майбутнього соціального педагога починається у вищому навчальному закладі, де формуються його професійно значущі якості, творчі здібності, інтереси, потреби, зростає загальний рівень культури. Крім того, вищий навчальний заклад допомагає майбутньому фахівцю опанувати мистецтвом спілкування з людьми, що в подальшому багато в чому визначає успіх соціально-педагогічного впливу на клієнта, уміння керувати своєю увагою й увагою клієнта.

У функціональному призначенні соціального педагога, як цілком слушно зазначає О. Безпалько, на першому місці перебувають його уміння створювати і розвивати відносини між людьми, людиною та її оточенням, активізувати клієнтів до розв`язання власних проблем, бути посередником і залагоджувати відносини між конфліктуючими індивідами, групами, забезпечувати міжінституційні зв`язки [1, с. 74].

За таких умов особливого значення для професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів набуває цикл дисциплін професійної та практичної підготовки. Одним із компонентів цього циклу є дисципліни психолого-педагогічної спрямованості.

Навчальні дисципліни циклу професійної та практичної підготовки покликані забезпечити знання й уміння соціального педагога щодо таких характеристик соціально-педагогічної діяльності, визначених галузевими стандартами й іншими нормативними актами: об’єктів діяльності (освітні, культурні, наукові, консультаційні організації й установи, органи державного та муніципального управління у справах сім’ї та молоді); суб’єктів соціально-педагогічної роботи (особистості – діти, молодь, батьки, мікросоціум – сім’ї, громада, громадські організації); основних соціально-педагогічних процесів (соціалізація, соціальне виховання, адаптація; подолання девіацій, профілактика, корекція; ресоціалізація, реабілітація); виробничих функцій соціального педагога (гностична, діагностична, прогностична, консультативна,охоронно-захисна;попереджувально-профілактична, соціально-перетворювальна, корекційно-реабілітаційна, посередницька, організаторська, комунікативна); основних видів роботи (вивчення вікових та індивідуальних особливостей клієнтів, діагностування суб’єктів соціально-педагогічної діяльності; проектування і прогнозування соціально-педагогічної роботи у різних мікросоціумах; виявлення причин девіації; обґрунтування та вибір форм і змісту профілактичної, корекційної, реабілітаційної, соціально-терапевтичної діяльності; створення умов соціалізації особистості; аналіз результатів соціально-педагогічної роботи); блоку змістових модулів, передбаченого освітньо-професійною програмою [4, с. 66].

Отже, метою практичної та професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі є формування професійних умінь і особистісних якостей фахівця, оволодіння найважливішими видами професійної діяльності [2, с. 102].

Велике значення для успішної професійної діяльності має сукупність особистісних якостей соціального педагога: самодисциплінованість, комунікативність, толерантність, відповідальність, емпатійність, гуманність, духовність, високий рівень загальної культури, відчуття такту тощо.

Зміст професійної підготовки майбутнього фахівця повинен забезпечити здатність особи вирішувати стереотипні, діагностичні, евристичні задачі, які можуть виникнути в майбутній професійній діяльності, а також передбачати можливості засвоєння нею змісту навчання з точки зору соціально-генетичних здібностей. Надзвичайно широкий діапазон необхідної обізнаності для прийняття якісних професійних рішень у майбутній фаховій діяльності соціального педагога зумовлює достатньо об’ємний набір навчальних дисциплін, представлених у навчальному плані. Такими дисциплінами є предмети психолого-педагогічної спрямованості, що направлені на розвиток і формування навичок комунікативної взаємодії майбутнього фахівця і клієнта, тому сприяють формуванню стилю професійно-зорієнтованого спілкування майбутніх соціальних педагогів. Серед них: «Етнопсихологія», «Етнопедагогіка», «Вступ до спеціальності», «Соціальна педагогіка», «Методи соціально-виховної роботи», «Етика соціально-педагогічної діяльності» , «Соціально-педагогічне консультування», «Технології соціально-педагогічної діяльності» та ін.

Кожна з вищеназваних дисциплін спрямована на розвиток особистості майбутнього соціального педагога, зокрема на розвиток у нього комунікативних, аналітичних, організаторських, прогностичних, проектувальних та інших умінь.

Так, при вивченні «Етнопсихології» майбутній фахівець соціальної сфери має можливість набути глибоких знань із психології етносу та вмінь їх використовувати у процесі міжетнічного спілкування.

«Етнопедагогіка» сприяє формуванню знань з основ етнопедагогіки, традицій і звичаїв народної педагогіки та досвіду їх використання у професійній діяльності.

Мета навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» полягає в формуванні готовності майбутніх соціальних педагогів до оволодіння компетенціями й ролями фахівця та розвитку їх професійно значущих рис, якостей, здібностей.

«Соціальна педагогіка» допомагає оволодіти теорією соціально-педагогічної діяльності, сприяє підвищенню професійного рівня майбутніх соціальних педагогів [3, с. 22].

Вивчення дисципліни «Методи соціально-виховної роботи» сприяє професійно-педагогічній підготовці майбутніх соціальних педагогів до здійснення соціально-виховної роботи у закладах соціально-педагогічної підтримки різного типу, шкільної та позашкільної освіти, оволодінню методиками організації соціально-виховної роботи, застосуванню їх у змінених соціально-педагогічних умовах виховання, формування та розвитку особистості.

«Етика соціально-педагогічної діяльності» дозволяє пізнати особливості обраної професії соціального педагога, визначити в ній роль особистості, вимоги до себе та рівень власної готовності відповідати цим запитам [4, с. 73].

«Соціально-педагогічне консультування» передбачає оволодіння майбутніми соціальними педагогами культурою міжособистісного спілкування, налагодження контакту з іншою людиною. Крім того, ця дисципліна спрямована на розвиток комунікативних умінь та навичок особистості.

«Технології соціально-педагогічної діяльності» спрямовані на оволодіння  змістом, технологіями та методикою надання кваліфікованої соціально-педагогічної допомоги різним категоріям населення [6, с. 55].

Таким чином, вищезгадані дисципліни психолого-педагогічної спрямованості сприяють розвитку особистісного потенціалу майбутнього соціального педагога, формують фахові та особистісні якості спеціаліста, сприяють формуванню стилю професійно-зорієнтованого спілкування.

Проте, процес професійної та практичної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери потребує удосконалення змісту дисциплін психолого-педагогічної спрямованості  як бази для теоретичних та практичних занять по оволодінню професійно значущими знаннями, комунікативними уміннями та навичками майбутньої професії, розвитку професійних якостей, що спрямовані на формування стилю професійно-зорієнтованого спілкування.

Сформоване в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу  ціннісне ставлення майбутніх соціальних педагогів до професійного спілкування, тобто глибока осмислена активна комунікативна позиція є однією з умов і одним із засобів становлення комунікативно-ціннісної свідомості майбутнього фахівця, спрямованості на формування індивідуального стилю професійно-зорієнтованого спілкування [5, с. 73].

Важливе значення для соціально-педагогічної діяльності соціального педагога має й реалізація індивідуального стилю професійно-зорієнтованого спілкування, що сприяє формуванню у майбутнього фахівця практичних умінь особистісноорієнтованого підходу до клієнтів.

На основі аналізу досліджень М. Богданової, С. Зонтової, Г. Локарєвої, О. Лисевич, Л. Савенкової, Т. Спіріної, Ю. Уварової та ін. можна зробити висновок, що стиль професійно-зорієнтованого спілкування – це важлива складова професійної підготовки соціального педагога, яка починає формуватися у процесі  навчання у вищому навчальному закладі.

Висновки. Таким чином, процес підготовки соціальних педагогів до професійної діяльності має свою специфіку. Набуття студентами теоретичних знань, практичних умінь і навичок є визначальним у процесі підготовки і формуванні готовності майбутніх соціальних педагогів до майбутньої професійної діяльності. Тому стратегічною метою професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі є формування в них стилю професійно-зорієнтованого спілкування.

Дисципліни циклу професійно-практичної підготовки психолого-педагогічної спрямованості складають основу формування стилю професійно-зорієнтованого спілкування майбутніх соціальних педагогів і сприяють оволодінню студентами системою знань про тенденції розвитку психолого-педагогічної науки та практики, закономірності психічного, особистісного розвитку, сучасні соціокультурні технології, предметні методики.

Шляхи формування стилю професійно-зорієнтованого спілкування майбутніх соціальних педагогів можуть бути предметом подальшого наукового пошуку.

 

Література:

  1. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [О.В. Безпалько, І.Д. Звєрєва, Т.Г. Веретенко]; за ред. О.В. Безпалько. – К. : Академвидав, 2013. – 312 с. – (Серія «Альма-матер»).
  2. Гордієнко Н.В. Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів в умовах університетської освіти / Н.В. Гордієнко // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя: Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2012. – № 3. – С.101–104.
  3. Заверико Н.В. Соціальна педагогіка : навчальний посібник / Н.В.Заверико. – К. : Видавничий дім «Слово», 2011. – 240 с.
  4. Лякішева А.В. Методика викладання навчальних дисциплін соціально-педагогічного напряму студентам ВНЗ : навч.-метод. посіб. / А. В. Лякішева, Л. К. Грицюк. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 504 с.
  5. Пожидаєва О.В. Теоретичні аспекти професійної підготовки майбутнього соціального педагога у вищому навчальному закладі / О. В. Пожидаєва // Соціальна робота в Україні : теорія та практика. – 2011. – № 3/4 (липень–грудень). – С. 72-80.
  6. Сорочинська В.Є. Організація роботи соціального педагога: навчальний посібник / В.Є.Сорочинська. – К. : Кондор, 2005. – 198 с.
  7. Шишковец Т.А. Справочник социального педагога: 5-11 классы / Авт.-сост Т.А. Шишковец. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ВАШ, 2007. – 336 с. – (Педагогика. Психология. Управление).

No Comments for “РОЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА”

Залишити відповідь