ЄВРОПЕЙСЬКІ ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

УДК 37:81’243(437)

 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ

 

О.Антоненко

Науковий керівник: д.п.н. Хоружа Л.Л.

Загальноуніверситетська кафедра педагогіки,

психології й освітнього менеджменту

Херсонський державний університет

e.mail: lazarevalesja@gmail.com

 

 

Зважаючи на те, що Чеська Республіка була однією з перших Європейських держав, у якій ухвалено та активно впроваджуються в практику рекомендації Ради Європи з питань мовної освіти, навчання іноземних мов на всіх освітніх рівнях та формування моделі підготовки вчителів іноземних мов набуває великого значення. Автор статті аналізує основні напрями освітньої політики Чеської Республіки на сучасному етапі, досвід модернізації системи іншомовної освіти. Розглянуто особливості професійної підготовки вчителів іноземних мов у вищих навчальних закладах Чеської Республіки.

Ключові слова: державні закони про освіту, «Біла книга», іншомовна освіта, підготовка вчителів іноземних мов.

 

Постановка проблеми. Реформування та вдосконалення процесу системи освіти в Україні значною мірою залежить від докладного вивчення європейського та світового досвіду. Такий підхід створює всі можливості для врахування позитивних зрушень у модернізації змісту педагогічної освіти, її відповідності вимогам часу.

Європейський вибір, який зробила Україна, зумовлює потребу в оволодінні громадянами нашої держави іноземними мовами.

Досвід європейських країн в організації навчання іноземних мов та підготовці вчителів іноземних мов у європейських країнах є актуальним і корисним для України. Демократична Чеська Республіка – одна з перших європейських держав, яка стала активно впроваджувати в практику рекомендації Ради Європи з питань мовної політики, мов та практики підготовки вчителів іноземних мов. У зв’язку з цим вважаємо доцільним вивчення питання мовної політики Чеської держави та практичного досвіду підготовки вчителів іноземних мов у зазначеній країні.

Аналіз досліджень і публікацій. Останнім часом у теорії і практиці вищої освіти українськими вченими набуто певний досвід вивчення зарубіжної педагогіки, який може стати основою вдосконалення професійної підготовки вчителів іноземної мови (Н.Абашкін, Г.Алексевич, А.Алексюк, Г.Єгорова, Л.Латун, В.Мельниченко, Є.Москаленко, О.Овчарук, О.Рибак, Г.Степаненко, І.Тараненко, І.Фольварочного та ін..).

Проблема формування професійної компетентності висвітлена в роботах Л.Зеленської, Л.Карпової, Н.Кузьміної, Н.Лобанової, А.Маркової та ін..; формуванню окремих аспектів професійної іншомовної компетентності присвячено дослідження Л.Апатової, В.Баркасі, О. Волченко, Н.Гез.

Низку робіт, спрямованих на пошук методів і прийомів удосконалення професійної підготовки майбутніх педагогів, зокрема, навчання майбутніх учителів іноземних мов, складають публікації й дисертації В.Базуріної, О.Бігич, Н.Бориско, І.Гушлевської, О.Калініна, Т.Колодько, О.Малиновської, О.Махреєвої, С.Ніколаєвої, О.Петращук, Є.Соловової.

У працях М. Тадєєвої, Н.Дзюбишиної досліджуються різні аспекти іншомовної освіти школярів і студентів Чеської Республіки.

Пошук шляхів реформування системи освіти в Чеській Республіці став предметом наукових розвідок таких чеських учених, як Є. Вальтерова, І.Ваня, Вл.Паржизек, Я.Пруха, О.Хлупа та ін.. О.Долга та А.Мамитов у своїх роботах порушували питання історичного розвитку й сучасного стану неперервної освіти в Чеській Республіці.

Водночас, незважаючи на суттєві теоретичні і практичні здобутки, залишається недостатньо дослідженою проблема вдосконалення освіти вчителів іноземних мов у Чеській Республіці.

Метою статті є аналіз освітньої політики Чеської Республіки з мовної освіти та проблеми підготовки вчителів іноземних мов у вищих навчальних закладах держави.

Виклад основного матеріалу. Державну політику Чеської Республіки в галузі освіти чітко викладено в Народній програмі розвитку освіти, так званій «Білій книзі» (2001 р.). Цей документ охоплює всю проблематику освіти: спільні цілі виховання й освіти, принципи освітньої політики, управління та фінансування цієї галузі, міжнародне співробітництво в освіті, дошкільна, основна і середня освіта, вища освіта, неперервність освіти дорослих, головні стратегічні напрямки освітньої політики в Чеській Республіці.

Підтвердженням прихильності чеського суспільства до національних традицій є те, що «Біла книга» починається з цитати педагогічної спадщини Яна Амоса Каменського, у якій говориться, що «кожна людина, і молодий, і старий, і багатий, і бідний, і чоловік, і жінка, і родовитий і ні, кожен, кому довелося стати людиною, повинен бути освіченим, у всіх групах, прошарках й народах [7].

Правові засади приєднання освітньої системи Чехії до Болонського процесу були закріпленні в новому Законі «Про освіту» (2004 р.), у Законі «Про школу» (2004, 2012 рр.).

Зокрема, у Законі «Про школу» (2004, 2012) сформульовані загальні цілі освіти в Чеській державі:

 • розвиток особистості відповідно до віку, індивідуальних особливостей і можливостей, підготовка до особистого і суспільного життя, освіта протягом всього життя, результатом чого є участь у трудовій діяльності й зайнятість;
 • підтримка усвідомлення приналежності свого народу до європейської та світової спільноти, поваги до інших народів, культури й цінностей, які вироблені за період суспільства;
 • виховання шанобливого ставлення до європейських культурних традицій і цінностей, до етнічних, культурних, мовних та релігійних особливостей нації, незважаючи на приналежність до певного народу;
 • засвоєння принципів демократії та розвиток уміння використовувати свої основні права, усвідомлення таких цінностей, як свобода, відповідальність і толерантність;
 • здобуття знань в галузі суспільних і природничих наук, техніки, естетичних, культурних і моральних сфер;
 • отримання знань про довкілля та його охорону [9].

Досягненню поставлених цілей сприяла реалізація низки завдань, вирішення яких мало підвищити ефективність чеської освіти в інтересах розвитку кожної людини і Чеської держави загалом, оскільки людський потенціал визнано пріоритетною умовою успішного розвитку країни.

Важливим доповненням до цих документів став Акт «Про педагогічних працівників» (2004 р.), у якому викладені нові вимоги до кваліфікації вчителів, зокрема визначено, що ступінь магістра є необхідною умовою для присвоєння кваліфікації вчителів початкової та середньої шкіл.

Із метою адаптації чеської моделі вищої освіти до європейських вимог у закладах університетського типу введена трирівнева професійна підготовка.

Навчання першого рівня вищої освіти – бакалавріат (3 роки), другого рівня – магістрат (2 роки), третього рівня – докторантура (3-5 років) [7].

Із 2001/2002 навчального року в чеських ВНЗ відбулося чітке розмежування бакалаврських і магістерських програм. Студенти, які виконали бакалаврську програму, здобувають вищу освіту з присвоєнням (ступеня) «бакалавр». На цьому вони можуть завершити навчання або продовжити його за наступною магістерською програмою [9].

При переході до наступної програми допускається зміна студентом ВНЗ, факультету та спеціальності. Для продовження навчання за магістерською навчальною програмою необхідно скласти два-три перехідні іспити, які є профільними для визначеної професії.

Чітко встановленого терміну навчання студентів у чеських вузах не існує. Для того, щоб завершити програму підготовки за обраною спеціальністю, студент повинен скласти іспити й тести з певного переліку предметів і набрати необхідну суму балів.

Значну роль у реформуванні вищої освіти Чехії відіграє введення трансферної системи європейських кредитів (ECTS). ЇЇ запровадження підвищує гнучкість вищої освіти, сприяє забезпеченню мобільності студентів і викладачів у межах європейського освітнього простору [4]. Мобільності випускників сприяє отримання диплома чеською та англійською мовами, зразок якого запропонований Радою Європи та Європейською Комісією.

Одним із постулатів Європейського Союзу є вимога про те, що європейці повинні володіти щонайменше двома мовами (окрім мови своєї країни), якими спілкуються в країнах-членах ЄС. Ця вимога є актуальною для чеської системи освіти. Зокрема, у праці «Чеська освіта і Європа» вона викладена таким чином: «Здатність комунікації офіційними мовами країн-членів ЄС та іншими, щонайменше двома іноземними мовами, вважається ключовою для розвитку особистості, її громадянського та професійного рівня. Перша іноземна мова має бути включена як обов’язковий предмет у шкільні програми початкової школи, далі має бути у програм школи ІІ ступеня і друга іноземна мова. Наголошується й на потребі вивчення мов менш чисельних європейських народів» [2].

У 2005 році уряд Чеської Республіки затвердив національну програму вивчення іноземних мов, на основі якої відбувається процес оволодіння іноземними мовами на всіх рівнях освітньої системи.

На основі аналізу окремих досліджень, що стосується питання іншомовної освіти в Чехії, можемо визначити позитивні сторони щодо вивчення іноземних мов у цій державі:

 1. Підвищення суспільної потреби оволодіння іноземними мовами.
 2. Зростання ролі вивчення іноземних мов у дошкільному віці.
 3. Відкриття шляхів до інтенсифікації навчання іноземних мов.
 4. Надання школам можливості брати участь в акціях і міжнародних проектах в рамках програми «Comenius».
 5. Розширення мережі шкіл,, які користуються послугами освітньої програми «Základní škola», що передбачає збільшення обсягу годин на вивчення іноземних мов.
 6. Включення Чехії до міжнародних програм «Comenius» та  «Lingua».
 7. Упровадження нових методик і технологій навчання.
 8. Участь чеських учителів іноземних мов у розробці педагогічних мовних проектів, зокрема «Мовного портфоліо».
 9. Видання наукового-методичного часопису «Cizí jazyky», призначеного для вчителів іноземних мов шкіл усіх ступенів.

Провідні складові змісту навчання майбутніх учителів іноземних мов у Чеській Республіці збігаються із загальноєвропейською Рамкою кваліфікації (2005).

Теоретична складова педагогічної освіти включає вивчення педагогіки, загальної освітньої психології та соціології.

Загальною практикою є спеціалізація студентів з двох предметів і одна іноземна мова в поєднанні з будь-якою іншою дисципліною (це може бути й друга іноземна мова). Вищі навчальні заклади Чеської Республіки заохочують студентів вивчати другу іноземну мову, вважаючи, що це надасть можливість майбутнім учителям уникнути труднощів, при роботі з учнями. Однак при виборі іноземних мов для вивчення існують певні обмеження. За умови обрання студентом для вивчення іноземної мови, яка не дуже поширена, другою в навчальному плані пропонується англійська, французька, німецька мови.

Усі студенти вивчають курси з історії, літератури, культури країни, мова якої вивчається. Обов’язковим компонентом іншомовної підготовки студентів є вивчення граматики іноземної мови. До змісту підготовки майбутніх учителів іноземних мов включено курси лінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики [7].

Студенти отримують знання з методики викладання іноземної мови – термін і обсяг такої підготовки варіюється, однак даний курс сфокусований на підготовці вчителя до процесу навчання, суб’єктом якого є учень, та на реалізації комунікативного підходу в навчанні іноземної мови.

Випускники дворічної програми магістратури набувають досвіду з майбутньої професії вчителя іноземних мов, виконуючи навчальний план, що складається з обов’язкових і факультативних курсів, спрямованих на здобуття професійних знань, а також через проходження студентом педагогічної практики. Навчання в магістратурі передбачає виконання студентом дослідницької роботи, у тому числі з методики викладання іноземної мови.

Особливістю навчальних програм із підготовки вчителів іноземних мов у Чеській Республіці є реалізація «Європейського виміру», який базується на: визначенні вивчення європейської специфіки у зміст окремих дисциплін навчального плану; визнанні необхідності забезпечення реалізації рішень Болонського процесу та релевантних стандартів якості освіти; розробці навчальних курсів, що надають змогу отримання кваліфікації «учитель» у декількох країнах; участі в європейських проектах і можливостях забезпечення мобільності студентів; підписанні міждержавних та міжуніверситетських угод; законодавчому забезпеченні вивчення іноземних мов [3].

Сьогодні обов’язковим компонентом навчальної програми також є підготовка до використання інформаційно-комунікативних технологій у процесі навчання (ІКТ). Такі курси націлені на отримання відомостей про іноземну мову та вироблення інформаційно-комунікативні навичок та вмінь.

Підвищенню якості професійної підготовки вчителів іноземних мов сприяє залучення викладачів чеських вищих навчальних закладів до проектів Ради Європи в галузях освіти.

Так, наприклад, науковці Карлового університету долучилися до реалізації проектів мовної освіти. Зокрема, Радка Перклова стала координатором мовного проекту, створивши модель Європейського мовного порт фоліо для учнів віком 11-15 років. Досвід його використання поширено на деякі європейські країни.

Ще одним важливим заходом стала розробка прикладного мовного проекту Language Integrated Learning (автор – Marie Hofmannova), за допомогою якого забезпечується навчання окремих дисциплін англійською мовою у вищих начальних закладах і середніх школах.

Чеські викладачі ВНЗ долучилися до загальноєвропейських проектів із розгортання мовних курсів за допомогою інтерактивних програм електронного навчання. Проект «Europodians» включає співпрацю з іншими університетами, та спрямований на створення й поширення низки мовних навчальних курсів (для 11 європейських мов, які викладаються на основі англійської), що забезпечуються за допомогою державних установ.

Висновки. Освітня політика в Чеській Республіці орієнтується на підвищення якості та ефективності освіти й розвиток здібностей кожного спеціаліста. Державними інституціями та представниками сфери педагогічної та мовної освіти Чеської Республіки приділяється велика увага питанням іншомовної освіти та підготовки вчителів іноземних мов.

 

Література:

 1. Дзюбишина Н. Б.  Іноземні мови у системі освіти Чехії / Н. Б. Дзюбишина // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . – 2013. – Вип. 3. – С. 269-272. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VZhDU_2013_3_54.pdf
 2. Долгая О. И. Культурологические основы непрерывного образования в Чешской Республике / О. И.Долгая // Педагогика. – 2014. – №7. – С. 116 – 123.
 3. Кузнецова О.Ю. Особливості підготовки вчителів іноземних мов у Європейських країнах / О.Ю. Кузнецова // Вісник Житомирського державного університету – 2009. –  №47. – С. 66 – 70 .
 4. Пуховська Л. П. Професійна підготовка вчителів у країнах Західної Європи: спільність і розбіжності / Л. П. Пуховська // К.:  Вища школа. – 1997. – С. 30 – 50.
 5. Чехія: погляд на систему освіти / [відп. за вип. Людмила Фіра]. –                Т. :Укрмедкнига, 2006. – 99 с.
 6. Яникова, В. Болонский процесс и педагогическое образования в Чехии /                В. Яникова // Высшее образование в России. – 2009. – № 9. – С. 132–137.
 7.  Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha [Електронний ресурс] / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. – Praha, 2001. – 98 s. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://www.msmt.cz/files/pdf/bilakniha.pdf. – Назва з екрана.
 8. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některŷch zákonů [Електронний ресурс] : zákon ze dne 24. září 2004 // Sbírka zákonů. – 2004. – Částka 190. – Č. 563. – Електрон. дані. – Режим доступу: http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf. – Назва з екрана.
 9. Zákon о předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) [Електронний ресурс] : zákon ze dne 24. září 2004 // Sbírka zákonů. – 2004. – Částka 190. – Č. 561. – Ĺëĺęňđîí. äŕíł. – Đĺćčě äîńňóďó: http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf. – Íŕçâŕ ç ĺęđŕíŕ.

No Comments for “ЄВРОПЕЙСЬКІ ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЧЕСЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ”

Залишити відповідь