КОРЕКЦІЯ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ

УДК 159.924.77-052.

 

КОРЕКЦІЯ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З                 ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ

А. Троян

Кафедра корекційної освіти

Херсонський державний університет

                                       е.mail: troyan.malaya@yandex.ru

Стаття присвячена дослідженню та розробці корекційної програми процесу просторової орієнтування дітей з вадами інтелекту.

Ключові слова: просторові уявлення, вади інтелектуального розвитку, корекційно-розвиваюче навчання.

 

Розвиток просторового орієнтування розглядається як важлива складова загального розвитку дитини [1]. Формування компонентів просторового орієнтування у дітей з розумовою відсталістю відбувається зі значними труднощами [5]. Ефективність розвитку просторового орієнтування може бути досягнута за умов забезпечення оптимізації змісту навчання, розвитку пізнавальної активності, упровадження спеціальної системи корекційно-розвивальних вправ, методів та прийомів [4, 5].

Орієнтування людини в часі та просторі є необхідною умовою її соціального буття, формою відображення навколишнього світу, успішного пізнання [2].

Просторові уявлення – це діяльність, що включає в себе визначення форми, величини, місця розташування і переміщення предметів щодо один одного і власного тіла, відносно оточуючих предметів. Просторові уявлення мають велику роль у взаємодії людини з навколишнім середовищем, будучи необхідною умовою орієнтування в ній людини [2, 3].

Порушення просторового орієнтування – один з яскраво виражених дефектів, що зустрічаються при розумовій відсталості.Розвиток орієнтації у просторі має велике значення для пізнання дитиною навколишньої дійсності. Вміння орієнтуватися у просторі є однією з умов адаптації розумово відсталих дошкільників та підготовки їх до навчання у школі. Якщо діти старшого дошкільного віку з нормальним інтелектом в основному володіють більшістю просторових уявлень, то розумово відсталі школярі не розуміють багатьох просторових відношень, неправильно використовують слова, що позначають просторове розміщення предметів. Їх мовлення характеризується також наявністю великої кількості “штампів”, тобто діти завдяки кращій механічній пам’яті добре запам’ятовують слова і використовують їх у мовленні, але значення цих слів не розуміють або розуміють неправильно [4].

Мета дослідження – розкрити процес діагностики та корекції орієнтування дитини з вадами інтелекту у просторі.

Організація дослідження. Дослідження просторових уявлень у дітей з вадами інтелекту проводилося на базі спеціальної загальноосвітньої школи №1 м. Херсона. У дослідженні приймали участь учні 3 класу. Було продіагностовано 5 учнів з легким ступенем розумової відсталості та 1 учень з помірною розумовою відсталістю.

Для дослідження просторових уявлень були використані наступні методики: Методика Кооса, тест “Знайди квадрат”, тест “Знайди однакові фігури”. тест “Домалюй фігури”, методика копіювання малюнку, методика копіювання фігур Рея-Остеріца та Тейлора, методика орієнтування в “схемі власного тіла” та орієнтування в “схемі тіла” людини, що стоїть навпроти.

Результати дослідження. В результаті дослідження виявився низький вихідний рівень сформованості просторових уявлень. Це свідчить про недорозвинення процесів просторового аналізу і синтезу у дітей з розумовою відсталістю. Всі учні різною мірою відчувають труднощі при виконанні завдань і необхідності здійснити вербальний звіт про виконану дію. Дане порушення стосується сформованості уявлень про просторові напрямки, умінні визначати просторові відносини предметів між собою. Одним із недоліків просторового аналізу розумово відсталих школярів виступає їхня стійка прив’язаність до способу орієнтації на точку відліку, фіксовану на самій дитині. Визначення сторін та напрямків стосовно іншої людини або предмета, особливо, якщо його розташування не відповідає фронтальній площині самої дитини, завжди є для неї складним.

Для удосконалення всіх напрямків просторової орієнтації була розроблена корекційна програма. Кожен етап програми розділений на декілька тем, кожна з яких являє собою роботу на різних рівнях. Такими рівнями є:

– простір власного тіла;

– розміщення об’єктів по відношенню до власного тіла;

– взаєморозміщення зовнішніх об’єктів між собою;

– лінгвістичний простір (з часовими уявленнями).

Після проведення занять корекційної програми було виявлено, що рівень розвитку просторових уявлень у дітей з вадами інтелекту дещо покращився. Діти почали краще орієнтуватися в схемі власного тіла, менше труднощів виникає при орієнтування в схемі тіла інших людей, при формулюванні вербального звіту. При повторному діагностуванні була виявлена стійка прив’язаність до способу орієнтації на точку відліку, фіксовану на самій дитині як і до проведення корекціі. Це свідчить про те, що для усунення цього недоліку потрібно більше занять.

Висновки. В ході проведеного дослідження порушень просторової орієнтації дітей з вадами інтелекту нами встановлено:

  1. У дітей з легким та помірним ступенем розумової відсталості в результаті дослідження виявився низький вихідний рівень сформованості просторових уявлень.
  2. Розроблена програма з корекції порушень просторових уявлень у дітей з вадами інтелекту.
  3. Заняття з корекції даного порушення за розробленою програмою позитивно вплинули на покращення рівня розвитку просторових уявлень у дітей з вадами інтелекту.

Література:

1. Ананьев Б.Г. Особенности восприятия пространства у детей. / Б.Г. Ананьев, Е.Ф.Рыбалко. – М.: Просвещение, 2001. – 246 с.

2. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования / Л.С.   Выготский. – М.: Просвещение, 1956. – 424 с.

3. Власова Т.А. О детях с отклонениями в развитии / Т.А. Власова, М.С. Певзнер. – М.: Просвещение, 1973. – 326 с.

4. Дунаєва З.М. Психологічне вивчення та деякі види корекції недорозвитку просторової функції у дітей із затримкою психічного розвитку / З.М. Дунаєва. – М.: Педагогіка, 1985. – 503 с.

5. Елецкая О.В. Развитие и уточнение пространственно-временных представлений у детей младшего и среднего школьного возраста: логопедическая тетрадь / О.В. Елецкая, Н.Ю. Горбачова. – М.: Школьная Пресса, 2003. – 43 с.

No Comments for “КОРЕКЦІЯ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ВАДАМИ ІНТЕЛЕКТУ”

Залишити відповідь