ПОЛІТІЧНІ ПАРТІЇ В СТРУКТУРІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

УДК  342:329

ПОЛІТІЧНІ ПАРТІЇ В СТРУКТУРІ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Г.В. Шкальонок

Науковий керівник – доц. Задорожня Н.О.

 

Анотація: у статті розглянуто поняття «політичні партії», проаналізовано їх функції. Досліджено основні підходи, щодо ролі політичних партій у громадянському суспільстві.

Ключові слова: політична партія, функції політичних партій громадянське суспільство.

The article deals with the concept of “political parties”, analyzed their functions. The main approaches regarding the role of political parties in a civil society.

Key words: political party, the functions of political parties, civil society.

 

У житті сучасного суспільства значну роль відіграють політичні партії. Вони виступають елементом громадянського суспільства, дозволяючи йому ефективно впливати на політику держави. Партії є виразниками інтересів і цілей певних соціальних груп, беруть активну участь у функціонуванні політичної влади. Вони є тим містком, який з’єднує різні елементи суспільства та окремого громадянина з владними структурами [1, с.201].

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що політичні партії є одним з найважливіших факторів, на основі якого можна сформувати уявлення про суспільство, його розвиток, демократичні процеси, що відбуваються в ньому.

Дослідженням цієї проблеми займалися такі видатні науковці як А.Білоус, А.Гальчинський, Д.Табачник, В. Ткаченко, М. Томенко, В.Бебик, Л. Гонюкова.

Відповідно ст. 2 Закону України «Про політичні партії в Україні», політична партія – це  зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах [3].

Місце політичних партій в структурі громадянського суспільства  неможливо переоцінити, саме на них покладаються найбільші надії людей при обранні представників на найвищі посади в державі. Партії представляють собою групу однодумців, які за допомогою виборів намагаються донести до широкого загалу свої ідеї та досягти влади. Політичні партії самі по собі вже здатні відобразити реальне становище демократії, яке існує в будь-якій державі світу. Вони виступають представниками суспільства в цілому або певних його класів [4, с. 95].

Щоб краще зрозуміти роль політичних партії у громадянському суспільстві, слід проаналізувати їх функції. Під функціями політичних партій розуміють постійно повторювані ролі, які партії виконують в політичній системі суспільства. Основними функціями політичної партії в сучасному суспільстві є:

  1. Участь у політичному управлінні. Головна мета будь-якої партії –  політична влада. Через своїх представників у законодавчій та виконавчій владі партії впливають на процес прийняття політичних рішень, беруть участь у виконанні управлінських функцій у державі. Таким чином, політичні партії мають можливість втілювати на практиці свої передвиборчі обіцянки та програмні завдання.
  2. Представництво інтересів соціальних груп. Політичні партії виявляють, обґрунтовують і формулюють інтереси різних соціальних груп у вигляді політичних ідеологій,програм, передвиборчих платформ. Партії транслюють окремі інтереси із сфери громадянського суспільства у сферу політичних рішень, де вони стають фактом політичних вимог. Найчастіше узагальнення й обґрунтування соціальних інтересів відбувається в ідеологічній формі: партії декларують стратегічні цілі та шляхи їх реалізації для всього суспільства, а також формулюють розбіжності з іншими політичними силами. Слід відзначити, що репрезентація суспільних інтересів відбувається не лише в ідеологічній формі, а й через вплив на прийняття рішень в органах державної влади на користь певних соціальних груп.
  3. Залучення громадян до участі в політиці. Завдяки різноманітній діяльності політичних партій (передвиборча агітація, залучення громадян до виборів, пропагандистські кампанії в мас-медіа, масові акції) здійснюється політична соціалізація і політична мобілізація громадян, формування у них якостей і навичок участі у владних відносинах. Партії надають громадянам можливості для політичної участі, створюють політичну інфраструктуру взаємодії між громадянським суспільством і державними органами, між політичними лідерами і пересічними громадянами.
  4. Формування громадської думки щодо суспільно важливих питань. Не всі виборці розуміють складність рішень, які доводиться приймати сучасним урядам. Якщо громадянам потрібно зробити розумний вибір щодо напрямку політики, який, мабуть, буде найефективнішим чином представляти їхні особисті інтереси, то необхідно, щоб хтось пояснив їм проблеми та можливі варіанти політичних рішень. І тому однією з найважливіших функцій, які можуть виконувати партії в умовах демократії, є виховання громадської думки. Партії виконують цю функцію, розкриваючи сутність проблем, які потрібно вирішити, та визначаючи можливий курс для їх розв’язання [2, с.121-123].

Підсумовуючи викладене визначимо, що розуміти демократичну політику без участі політичних партій неможливо. Їхня діяльність глибоко проникає в політичне життя суспільства. Роль партій в структурі громадянського суспільства в тому, що вони є своєрідним механізмом врегулювання політичних конфліктів, визначають характер і напрямок політичного процесу, забезпечують зв’язок суспільства і держави.

 ЛІТЕРАТУРА:

  1. Гонюкова Л. Політичні партії як інститут державної політики та управління: теоретико-методологічний аналіз : монографія / Л. Гонюкова. – К. : НАДУ, 2009. – 392 с.
  2. Ісаєв К. Роль політичних партій в сучасній демократичній системі управління/ К. Ісаєв // Cуспільна політика. – 2012. – № 5. – С. 121-123.
  3. Закон України  «Про політичні партії в Україні»  у редакції від 11 серпня 2013 р. [Електронний ресурс]. Адреса доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 2365-14
  4. Кормич Л.І., Шелест Д.С. Громадські об’єднання та політичні партії сучасної України. / Л.І. Кормич, Д.С. Шелест. – К.: АВРІО, 2004. – 262с.

No Comments for “ПОЛІТІЧНІ ПАРТІЇ В СТРУКТУРІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА”

Залишити відповідь