ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

УДК 342.5:352

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
В УКРАЇНІ

М.О. Мусієнко

Науковий керівник – доцент Зубенко В.В.

У статті проаналізовано окремі наукові підходи щодо визначення поняття «публічна влада», досліджено характерні риси органів публічної влади, принципи їх організації та функціонування, система.

Ключові слова: публічна влада, органи публічної влади.

This paper examines some scientific approaches to the definition of “public authority”, investigated the characteristics of public authorities, the principles of organization and functioning of the system.

Key words: public authorities.

 

Відповідно до ст. 6 Конституції України, державна влада здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову [1]. Дослідження проблеми організації і функціонування органів публічної влади  є одним з основних напрямів юридичної науки. Важливе місце при цьому приділяється вивченню основних принципів на яких ґрунтується діяльність вищезазначених органів, їх системи та ознак.

У великому тлумачному словнику сучасної української мови “влада”

визначається як “право керувати державою, політичне панування” [2].

М. Вебер, Дж. Френч, Б. Рейвен, П. Блау, Д. Ронг та ін. давали поняття “влада” як пануюче становище окремих соціальних груп у суспільстві (“володіння владою”). Е. Кеплен, Г. Саймон, Р. Даль, Н. Полсбі та ін. визначали поняття “влада” як засіб чи інструмент, що використовується певними соціальними одиницями суспільства для досягнення власних цілей (“використання влади”).

Згідно з великим тлумачним словником сучасної української мови, “публічний” – це такий, який відбувається в присутності публіки, людей, прилюдний” [2]. За Леслі Пала, публічний – це державна (або публічна) влада для розв′язання певної проблеми або сукупності взаємнопов′язаних проблем [3].

За ствердженням В. Лісничого, публічна влада – це державна організація політичного життя, що здійснюється за допомогою спеціального ієрархічно та територіально організованого апарату, легітимного використання примусу та права видавати нормативні акти, обов’язкові для всього населення. Крім прямого примусу або заради його використання, держава в реалізації публічної влади спирається на матеріальні та моральні імпульси, які досить помітно впливають на ефективність реалізації владних повноважень [4].

Публічній владі притаманні такі ознаки:

– спрямованість на виконання суспільних завдань і функцій;

– функціонування через відповідні публічні інститути;

– легітимність, відособленість апарату, що здійснює цю владу, від населення;

– об′єднання підвладних за територіальною ознакою;

– охоплення владою всіх осіб на відповідній території;

– безперервність функціонування; спрямованість на вирішення всіх справ суспільного значення та інші.

Органи публічної влади – органи , що реалізують публічну владу в суспільстві (державі). Органи публічної влади призначені для управління суспільством (державою) на різних рівнях.

Система органів публічної влади в Україні – це сукупність установлених Конституцією України органів державної влади і місцевого самоврядування, що забезпечують захист прав, свобод і законних інтересів громадян, безпеку держави й суспільства, вирішують питання соціально-економічного та культурного будівництва [5]. Відповідно до положень Конституції України, ця система поділяється на наступні ланки:

І. Система органів державної влади:

1. Глава держави – Президент України; 2. Єдиний орган законодавчої влади (парламент); 3. Система державних органів виконавчої влади; 4. Система державних органів судової влади.

II. Система органів влади Автономної Республіки Крим:

1. Єдиний представницький орган автономії – Верховна Рада Автономної Республіки Крим; 2. Система органів виконавчої влади автономії.

IІІ. Система органів місцевого самоврядування:

1. Представницькі органи місцевого самоврядування; 2. Виконавчі органи місцевого; 3. Органи самоорганізації населення [5].

Принципи організації й діяльності органів публічної влади – це законодавчі відправні засади, ідеї, положення, які виступають базисом формування, організації та функціонування органів публічної влади. Вони поділяються на загальні принципи, що стосуються системи органів публічної влади в цілому, і спеціальні, дія яких розповсюджується лише на окремі підсистеми, ланки цієї системи чи на окремі органи публічної влади.

До загальних відносяться принципи, які закріплені в Основному Законі і являють собою засади конституційного ладу України: вища соціальна цінність людини, народний суверенітет, державний суверенітет, республіканізм, демократизм, унітаризм, соціальна держава, правова держава, світська держава, поділ влади, верховенство права, законність, позапартійність державної служби, гласність та інші.

Спеціальні принципи організації та діяльності органів публічної влади є такі, що визначають побудову й функціонування лише окремих видів органів державної влади і пов’язані зі специфікою здійснення відповідних видів державної діяльності [6].

В результаті проведеного вище аналізу існуючих підходів до розуміння поняття публічної влади, її ознак, принципів та системи, можна констатувати, що публічна влада – це цілісна система органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що здійснюють управління суспільно значущими справами від імені та за дорученням суверена – народу, постійно діють в правовому режимі при реалізації організаційно-розпорядчих функцій і повноважень через визначені Конституцією України та законами України форми реалізації управління справами держави і територіальних громад, які функціонують згідно з їх статусами у всіх сферах і в територіальних одиницях держави.

 

Література:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. –1996. – № 30. –    Ст. 6.

2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / укл. і гол. ред. В.П. Бусел. – Ірпінь : Перун, 2001. – 1440 с.

3. Lesli A. Pal. Public policy analysis. – 1992. – P.2 : укр. переклад: Пал, Леслі А. Аналіз державної політики / пер. з англ. І. Дзюб. – К.: Основи, 1999. – С. 22.

4. Лісничий В.В. Концептуальні засади політичних наук: теорія та історія. метод. та дидактичні матеріали до модуля 1 / укл. В.В. Лісничий. – Х. : УАДУ ХФ, 2001. – 36 с.

5. Ярмиш О.Н., Серьогін В.О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні : навч. посіб. ; за заг.ред. Ю.М. Тодики. – Х. : Вид-во Нац.ун-ту внутр. справ, 2002. – 672 с.

6. Державне управління : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А.Ю. Васіна, Л.Ю. Гордієнко; за ред. А. Ф. Мельник. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2004. – 342 с.

No Comments for “ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ”

Залишити відповідь